İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hijyeni Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülüklerini düzenlemektir. 

İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170124-6.htm

  -ORTAM ÖLÇÜMLERİ

     -AYDINLATMA (IŞIK ŞİDDETİ) ÖLÇÜMÜ

         Aydınlatma Ölçümü İle İlgili Yasal Mevzuatlar Nelerdir?

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı 27 temmuz 2013 tarihinde 28720 sayılı genel aydınlatma yönetmelik’i yayınlamıştır. Bu yönetmelik, 14 mart 2013 tarihli ve 6446 sayılı elektrik piyasası kanununun geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180420-2.htm)

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığından 17 temmuz 2013 tarihinde 28710 sayılı işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik’i yayınlamıştır. Ek-1 de yer alan aydınlatma ile ilgili yasal mevzuat bulunmaktadır.

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180420-2.htm)

İşyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013 standardı esas alınır. TS EN 12464 -1 ışık aydınlatma çalışma yerlerinin aydınlatılması (kapalı çalışma alanları)’dır.

İşyerlerinde Aydınlatma Neden Yapılmaktadır?

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında önemlidir.

Tanımlar

Bir yüzeye düşen ışık miktarına aydınlatma şiddeti denir. Aydınlatma şiddetinin birimi lükstür.

Lüks metre; bir ortamın aydınlatmasını basit ve hızlı bir şekilde ölçmemizi sağlayan bir araçtır. Ölçü birimi lüks’ tür.

Aydınlatma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Aydınlatma ölçümü yapılması kolaydır. Fakat, her ölçümün nasıl yapılacağına dair belirli standartlar ve ölçüm yöntemleri vardır. Aydınlatma ölçümü TS EN 12464 standardı geçerli olup, ölçüm yöntemlerinde  COHRS 928-1-IPG-039 standardı kullanılır.

Ortam ve Kişisel Gürültü Yönetmeliği

Ölçümü İle İlgili Yasal Mevzuatlar Nelerdir? 

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı 28 temmuz 2013 tarihinde 28721 sayılı çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik yayınlamıştır. Yönetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamındaki işyerlerinde uygulanmaktadır. Gürültü ölçümleri TS 2607 ISO 1999:2005 akustik, iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini yapılmaktadır. 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm) 

Tanımlar 

Gürültü; hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir. Belli bir yapısı olmayan, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak olumsuz etkileyen, insanların işitme sağlığını ve algılamasını bozan, iş performansını azaltan, çevrenin sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüdür. Endüstrideki gürültü ise, işyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanmaktadır. 

Yönetmelikte, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri şu şekilde belirtilmiştir: 

En yüksek maruziyet etkin değeri lex,8h=85db(a) 

En düşük maruziyet etkin değeri lex,8h = 80db(a) 

Maruziyet sınır değerleri: (lex, 8saat) = 87 db(a) 

Ortam Ve Kişisel Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır? 

Yetkili kişiler tarafından, Türkak ve İsgüm’den akredite olan firmalar tarafından gerçekleştirilir.  

Gürültüye maruz kalan kişilerin çalışma alanında ölçüm yapılır. 

Yapılan ölçüm sonrası ortaya çıkan değerler raporlanır. Bu rapor sonucunda ölçüm sonucu çıkan değer ve aşınılmaması gereken sınır değer belirtilir.  

ORTAM ve KİŞİSEL TOPLAM TOZ/SOLUNABİLİR TOZ ÖLÇÜMÜ 

20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılan, 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı “Tozla Mücadele Yönetmeliği” yasal mevzuatlarıdır.  24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı ”İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkındaki Yönetmeliğin” İkinci Bölüm Yükümlülükler ve Uyulması Gereken Kurallar, İşverenlerin Yükümlülükleri isimli 5. Maddesinde; “İşveren, iş yerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, yeterlilik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.” Buna göre işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına göre İşyeri Ortam ve Kişisel Toz Mazuriyet Ölçümlerini yaptırmak zorundadır. 

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ 

Termal Konfor Ölçümü İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereği iş yerleri ve fabrikaların yaptırması zorunlu olduğu analizdir. İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması esastır. Çalışılan ortamın sıcaklığının çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olması sağlanır. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amaçlarına göre yeterli sıcaklıkta bulundurulur. Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan araçlar, çalışanı rahatsız etmeyecek ve kaza riski oluşturmayacak şekilde yerleştirilir, bakım ve kontrolleri yapılır. Termal konfor şartlarının ölçümünü TS EN ISO 7730 (Sıcak ortamlar Wbgt (Yaş-hazne Küre Sıcaklığı )İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini), TS EN 27243 (Termal Konfor Ölçümü) Standartlarına göre yapılır. 

ORTAM VE KİŞİSEL VOC (UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLERİ) ÖLÇÜMÜ 

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Hakkında Yönetmelik Kapsamında belirtilen maruziyet sınır değerlerine uygun ortamın olup olmadığını anlamak için yapılan hava kalitesi ölçümüdür. Havada bulunan organik solvent ya da kimyasal buharların mg/m3 ya da ppm şeklinde ölçülmesi ve bu değerlerin sınır değerler ile karşılaştırılmasına uçucu organik bileşimi ölçümü (VOC) denir. 

TÜM VÜCUT VE EL-KOL TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 

Titreşim ölçümü iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik kapsamında, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını öngörmek maksadı ile titreşim ölçümü yapılır. Bu ölçümler TS EN ISO 5349-2, TS EN ISO 5349-1 ve 2, TS EN 1032+A1:2011, TS ISO 2631-1 standartlarına göre yapılır. Çıkan sonuçlar Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Eylem Değerlerine göre değerlendirilip raporlanmaktadır

PERİYODİK KONTROL VE MUAYENELER

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Ve Muayenesi 

İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve aşınması büyük kazalara yol açabilen bir tehlike kaynağıdır. Patlayan kazanlar, devrilen veya halatı kopan vinçler, yüksekten düşen asansörler, elektrik çarpmaları, elektrikten kaynaklı yangınlar, yangın sırasında çalışmayan yangın söndürme tesisatları, yeterli ve uygun hava sağlamayan havalandırma tesisatları gibi birçok nedenle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte veya sağlığı bozulmaktadır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve güvenlik  şartları Yönetmeliği göre bu ekipmanların kontrollerinin en az yılda bir kez yapılması yasal bir zorunluluktur. 

Periyodik kontrollerin sağlıklı ve güvenilir olması için dikkat edilmesi gereken konuların öne çıkanları aşağıda sunulmaktadır: 

Periyodik kontrol personeli yönetmelikte belirtilen unvanlara sahip olmalıdır, ancak uygun unvana sahip olmak tek başına yetersizdir. Ayrıca bu personel ilgili standartları ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını bilmeli, yaptığı işin öneminin farkında olmalıdır. 

Personel gerçekleştirdiği kontrollerin sonuçları hakkında hiçbir mali ve idari baskıya veya teşvike uğramadan teknik ve yasal düzenlemelere göre karar verebilmelidir. 

Kontrollerde uygun özellikte, sonuçların doğruluğu konusunda güven veren, kalibrasyonlu ölçü ekipmanları kullanılmalıdır. 

Kontroller sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır. 

Periyodik kontroller işyerinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmesine uygun periyotlarda gerçekleştirilmelidir. Periyodik kontrol aralığı, yönetmelikte belirtilen bazı istisnalar dışında, en fazla 1 yıllık periyodla yapılır. Örneğin yapı iskelelerinde 6 ay, taşınabilir gaz tüpleri için 3 yıl, sıvılaştırılmış gaz tankları (yeraltı ve yerüstü) için 10 yıl olabilir. Ancak güvenli çalışma için üreticinin belirlediği periyotlar, ekipmanların kullanım sıklığı, kullanım koşulları vb. şartlar göz önünde bulundurularak işyerinde yapılacak risk değerlendirmelerinde daha düşük periyotlar belirlenmesi gerekebilir. 

PERİYODİK KONTROL KAPSAMINA GİREN EKİPMANLAR: 

  • KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • İŞ MAKİNELERİNİN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • İSKELENİN PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • YANGIN TESİSATININ PERİYODİK KONTROL VE MUAYENESİ 
  • HAVALANDIRMA TESİSAT KONTROLÜ VE ASPİRASYON ANALİZİ 
Call Now ButtonHemen Ara!